یکشنبه 28 آذر‌ماه سال 1389
یارانه بسته ای یا بسته یارانه ای

شنیدهاحاویه هیچ اطلاعات تازهای نیست. 

ما هنوز میتونیم تحمل کنیم. 

فقط چند صد سالی زمان میبره ! 

اصلا نباید نگران بشیم. 

از شدت باران زیاد اب ارزان میشود. 

 افتاب نور بیشتری تولید خواهد کرد وانرژی برق بیشتری درفرق سر ما. 

ما همه طی الرض خواهیم اموخت به پاس نبود پول کرایه. 

 از شنبه همه چیز عالیه ومن چقدر خوشحال.  

 

                              

                                                                                       


آرشیو

بازدیدکنندگان: 26884